UTCN anunță finalizarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de educație și formare la extensia din Alba Iulia, a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, în vederea promovării învățământului terțiar universitar”

UTCN anunță finalizarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de educație și formare la extensia din Alba Iulia, a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, în vederea promovării învățământului terțiar universitar”

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a finalizat în data de 30.04.2024 contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul „Dezvoltarea infrastructurii de educație și formare la extensia din Alba Iulia, a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, în vederea promovării învățământului terțiar universitar”.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) a finalizat în data de 30.04.2024 contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul „Dezvoltarea infrastructurii de educație și formare la extensia din Alba Iulia, a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, în vederea promovării învățământului terțiar universitar”, cod MySMIS: 120140, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 - Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.

Valoarea totală a proiectului este de 12.383.616,55 lei.

Valoarea finanțării nerambursabile: 8.861.839,27 lei, din care:

- Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 7.686.289,16 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 1.175.550,11 lei.

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea relevanței învățământului terțiar universitar și consolidarea rolului Universității Tehnice din Cluj-Napoca, extensia Alba, Iulia în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive din Regiunea Centru, prin asigurarea unei activități didactice și de cercetare de calitate, orientate spre creștere inteligentă, durabilă și favorabile incluziunii.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1)  Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii de educație a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, extensia Alba Iulia, respectiv amenajarea a două amfiteatre, săli de laborator, sală de bibliotecă, sală de lectură, spații anexe și tehnice care să deservească 550 de beneficiari direcți ai procesului educațional, în termen de 36 de luni, la standarde de calitate academică și europene pentru a susține consistent un nivel de pregătire educațională, angajabilitatea absolvenților, competitivitatea sectorului privat și nevoile pieței de muncă regionale;

2)  Dezvoltarea bazei materiale și a resurselor suport pentru activitatea de cercetare și inovare susținute de către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, extensia Alba Iulia în cadrul laboratoarelor de simulare, modelare și proiectare asistată de calculator, respectiv pentru tehnologii inovative de fabricație, în termen de 36 de luni, cu scopul de a asigura un nivel cros-sectorial și superior calitativ de formare, deschis nediscriminatoriu studenților, masteranzilor și doctoranzilor, adaptat nivelului de dezvoltare tehnologică, specializare inteligentă și cerințelor sectoarelor economice;

Rezultatele proiectului:

1)  1 instituție de învățământ superior de stat reabilitată, modernizată și echipată

2)  numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului: 550 persoane (inclusiv persoane cu dizabilități, persoane aparținând categoriilor dezavantajate).

Ca urmare a implementării proiectului, imobilul situat în municipiul Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 23, a fost modernizat și adaptat standardelor europene. Investiția în infrastructura din învățământul superior realizată în cadrul proiectului, a sporit capacitatea universității de a anticipa și a răspunde cerințelor pieței locale privind standardele, calitatea academică și dezvoltarea de noi programe care să confere studenților competențe trans-disciplinare.

Proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de educație și formare la extensia din Alba Iulia, a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, în vederea promovării învățământului terțiar universitar”,  s-a derulat pe o perioadă de 98 luni între 01.03.2016 și 30.04.2024.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca cuprinde douăsprezece facultăți repartizate în cele două centre universitare, Cluj-Napoca și Baia Mare, la care se adaugă extensiile în localitățile Alba Iulia, Bistrița, Satu Mare și Zalău. Toate acestea conferă Universității Tehnice din Cluj-Napoca o puternică

____________________________________________

Date de contact: Strada Memorandumului 28, Cluj-Napoca 400114

Persoană de contact: Cornel Mureșan, Manager proiect, tel: 0747-182464,

 e-mail: Cornel.Muresan@staff.utcluj.ro, www.utcluj.ro

UTCN anunță finalizarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de educație și formare la extensia din Alba Iulia, a Universității Tehnice din Cluj-N

 

UTCN anunță finalizarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de educație și formare la extensia din Alba Iulia, a Universității Tehnice din Cluj-N

 

UTCN anunță finalizarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de educație și formare la extensia din Alba Iulia, a Universității Tehnice din Cluj-N

Comenteaza