Angajări la Spitalul Judeţean Cluj. Zeci de posturi libere

Angajări la Spitalul Judeţean Cluj. Zeci de posturi libere

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca scoate la concurs 42 de posturi vacante - perioadă nedeterminată. 

Luna viitoare, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca scoate la concurs 42 posturi, concursul urmând să aibă loc în 17 septembrie 2021. Dosarele pot fi depuse până joi, 9 septembrie.

Concursul va fi pentru ocuparea următoarelor posturi vacante – perioadă nedeterminată:

- Şef Birou Tehnic: 1 post; Diplomă de licenţă domeniu tehnic; 5 ani vechime în
specialitate

- merceolog IA: 1 post; Diplomă de bacalaureat; 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate

Calendar concurs:

  • proba scrisă în data de 17.09.2021 str. Clinicilor nr. 3-5, ora 9:00
  • proba practică (operare calculator) în data de 23.09.2021 str. Clinicilor nr. 3-5
  • interviu în data de 28.09.2021 str. Clinicilor nr. 3-5

- Şef formaţie muncitori-lăcătuş mecanic: 1 post; certificat de calificare; 3 ani vechime în
specialitate

- muncitor calificat II-sudor: 1 post, certificat de calificare, 6 ani vechime în meserie

- muncitor calificat I-instalator: 2 posturi, certificat de calificare, 9 ani vechime în
meserie

- muncitor calificat I-fochist: 2 posturi, certificat de calificare, autorizaţie ISCIR cu talon
cu viza în vigoare, atestat clasa A, 9 ani vechime în meserie

- muncitor calificat II-fochist: 1 post, certificat de calificare, autorizaţie ISCIR cu talon cu
viza în vigoare atestat clasa C, 6 ani vechime în meserie

- muncitor calificat III-instalator: 1 post, certificat de calificare, 3 ani vechime în meserie

- muncitor calificat IV-instalator: 2 posturi, certificat de calificare, fără condiţie de
vechime

- muncitor calificat I-lăcătuş mecanic: 1 post, certificat de calificare, 9 ani vechime în
meserie

- muncitor calificat IV- lăcătuş mecanic: 1 post, certificat de calificare, fără condiţie de
vechime

- muncitor calificat I-strungar: 1 post, certificat de calificare, 9 ani vechime în meserie

- muncitor calificat I-bucătar: 3 posturi, certificat de calificare, examen coprologic şi
coproparazitologic, 9 ani vechime în meserie

- muncitor calificat II-bucătar: 1 post, certificat de calificare, examen coprologic şi
coproparazitologic, 6 ani vechime în meserie

- manipulant bunuri la Bloc alimentar: 2 posturi, studii generale, fără condiţie de vechime

- muncitor necalificat la Bloc alimentar: 4 posturi, fără condiţie de vechime

- Spălătoreasă: 9 posturi, studii generale, fără condiţie de vechime

- manipulant bunuri la Serviciul Aprovizionare: 1 post, studii generale, fără condiţie de
vechime

- muncitor necalificat la Serviciul Aprovizionare: 2 posturi, fără condiţie de vechime

Calendar concurs:

  • proba practică în data de 17.09.2021 str. Clinicilor nr. 3-5, ora 9:00
  • interviu în data de 23.09.2021, str. Clinicilor nr.3-5

- muncitor calificat I-croitor: 2 posturi, certificat de calificare, 9 ani vechime în meserie

- şofer autosanitară II la Birou transport: 1 post, Diplomă de bacalaureat, permis de
conducere profesionist categoriile B şi C, 3 ani vechime ca şofer (conducător auto)
profesionist

- şofer II la Birou transport: 1 post, permis de conducere categoriile B şi C, fără condiţie
de vechime

- magaziner: 1 post, Diplomă de bacalaureat, 6 luni vechime în activitate

Calendar concurs:

  •  proba scrisă în data de 17.09.2021 str. Clinicilor nr. 3-5, ora 9:00
  •   interviu în data de 23.09.2021, str. Clinicilor nr.3-5

Acte necesare pentru inscriere la concurs:

– Cerere de participare la concurs (formular eliberat de Serviciul R.U.N.O.)
– Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor
specifice ale postului însoţite de document de schimbare a numelui (dacă e cazul)
– Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unitățile
sanitare abilitate
– Curriculum vitae Europass
– Cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere ca nu are antecedente penale care sa
il faca incompatibil cu functia pe care candidează
– Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz
– Copie dupa Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în
meserie şi/sau în specialitatea studiilor
– Dosar plic
– Taxa de participare: – 60 lei studii superioare
– 50 lei studii postliceale, medii
– 30 lei studii generale

Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

"Ocuparea posturilor se face prin concurs/examen, organizat conform prevederilor HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractual:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale
eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos
la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra
autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de
corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea", se arată în anunțul SCJU Cluj-Napoca.

Dosarele de concurs se vor prezenta la Biroul Resurse umane et. II camera 22, în perioada 27.08.2021-09.09.2021, dupa urmatorul program:

Luni-Joi orele 12-14
Vineri orele 11:30-12:30

SCJSU Cluj-Napoca anunță că rezultatele selectarii dosarelor vor fi afisate in data de 14.09.2021 ora 15:00 la sediul
Spitalului.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după
caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării
rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei
practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

⇒ Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte-ne pe Facebookpe Instagram, pe Youtube și pe LinkedIn

loading...
Comenteaza