Spitalul Judeţean Cluj face angajări. Zeci de posturi scoase la concurs

Spitalul Judeţean Cluj face angajări. Zeci de posturi scoase la concurs

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca scoate la concurs zeci de posturi, unele fără condiție de vechime.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca organizează concurs pe 28 februarie 2023 pentru ocuparea următoarelor posturi vacante – perioada nedeterminată:

 • Şef Birou grad II economist la Biroul Transport : 1 post, Diplomă de licenţă în ştiinţe economice, 5 ani vechime în specialitate, constituie avantaj experienţa în organizarea activităţii de transport
 • Economist specialist IA la Biroul Achiziții publice: 3 posturi; Diplomă de licenţă în ştiinţe economice, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
 • Economist specialist IA la Biroul Aprovizionare: 1 post; Diplomă de licenţă în ştiinţe economice, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
 • Economist specialist IA la Serviciul Contabilitate : 1 post; Diplomă de licenţă în ştiinţe economice, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate.
 • Consilier juridic gradul I la Compartiment juridic : 1 post; Diplomă de licenţă în ştiinţe juridice, 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate.
 • Șef birou tehnic gradul II la Serviciul Tehnic, Aparatură Medicală și Mentenanță – Birou Tehnic, Întreținere: 1 post; Diplomă de licență studii tehnice; 5 ani vechime în specialitate
 • Inginer specialist IA – Instalații la Serviciul Tehnic, Aparatură Medicală și Mentenanță – Birou Tehnic,
 • Întreținere: 1 post; Diplomă de licență în specialitate; 6 ani și 6 luni vechime în specialitate
 • Subinginer I – Construcții la Serviciul Tehnic, Aparatură Medicală și Mentenanță – Birou Tehnic,
 • Întreținere: 1 post; Diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitate; 6 ani și 6 luni vechime în specialitate
 • Inginer debutant – Aparatură medicală la Compartiment întreținere și reparare aparatură medicală: 1 post; Diplomă de licență în specialitate; fără condiție de vechime

Calendar concurs

· proba scrisă în data de 28.02.2023 str. Clinicilor nr. 3-5 ora 10:00
· proba practică (operare calculator) în data de 06.03.2023 str. Clinicilor nr. 3-5 ora 10:00
· interviu în data de 10.03.2023 str. Clinicilor nr. 3-5 ora 10:00

 • Șofer autosanitară II la Biroul Transport: 2 posturi; Diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului, permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B și C, 3 ani vechime ca șofer profesionist
 • Șofer II la Biroul Transport: 2 posturi; Diplomă de bacalaureat/ studii generale, permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B și C, fără condiţie de vechime

Calendar concurs

· proba scrisă în data de 28.02.2023 str. Clinicilor nr. 3-5 ora 10:00
· interviu cu testare abilităţi practice în data de 06.03.2023 str. Clinicilor nr. 3-5 ora 10:00

 • Manipulant bunuri la Biroul Aprovizionare: 1 post; Diplomă de absolvire a școlii generale, fără condiţie de vechime
 • Portar la Serv.Administrativ –Personal deservire: 4 posturi; Diplomă de absolvire a școlii generale, Certificat de calificare/atestat, examen psihologic, fără condiţie de vechime
 • Muncitor calificat I electrician: 1 post, studii medii/generale, certificat de calificare, 9 ani vechime în meserie
 • Muncitor calificat I instalator: 1 post, studii medii/generale, certificat de calificare, 9 ani vechime în meserie
 • Muncitor calificat II instalator: 1 post, studii medii/generale, certificat de calificare, 6 ani vechime în meserie
 • Muncitor calificat III instalator (termice sanitare): 1 post, studii medii/generale, certificat de calificare, 3 ani vechime în meserie
 • Muncitor calificat III sudor: 1 post, studii medii/generale, certificat de calificare, fără condiție de vechime
 • Muncitor calificat I tâmplar: 1 post, studii medii/generale, certificat de calificare, 9 ani vechime în meserie
 • Muncitor calificat III zugrav: 1 post, studii medii/generale, certificat de calificare, 3 ani vechime în meserie
 • Muncitor calificat bucătar: 6 posturi, studii medii/generale, certificat de calificare, examen coprologic și coproparazitologic, fără condiție de vechime
 • Muncitor necalificat Bloc alimentar: 7 posturi, studii generale, examen coprologic și coproparazitologic, fără condiție de vechime
 • Manipulant bunuri Bloc alimentar: 3 posturi, studii generale, examen coprologic și coproparazitologic, fără condiție de vechime
 • Spălătoreasă: 6 posturi, studii generale, fără condiție de vechime

Calendar concurs

· proba practică în data de 28.02.2023 str. Clinicilor nr. 3-5 ora 10:00
· interviu în data de 06.03.2023 str. Clinicilor nr. 3-5 ora 10:00

Acte necesare pentru inscriere la concurs

– Formular de înscriere la concurs eliberat de Serviciul R.U.N.O.
– Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
– Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz
– Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică
– Copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului
– Certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar
– Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii
– Curriculum vitae model comun european
– Dosar plic
– Taxa de participare: 60 lei studii superioare , 50 lei studii postliceale, medii, 30 lei studii generale

Copiile de pe actele solicitate, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului anterior datei de susţinere a primei probe scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Dosarele de concurs se vor prezenta la Biroul Resurse umane et. II camera 22, în perioada 02.02.2023-15.02.2023, dupa urmatorul program: Luni-Joi orele 13:00-15:00; Vineri orele 11:30-12:30

Dosarele de concurs pot fi transmise in format electronic la adresa de e-mail concurs@scjucluj.ro

În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin poşta electronică, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării primei probe scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare. Transmiterea documentelor prin poşta electronică se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

Taxa de concurs se poate achita şi în contul spitalului IBAN: RO43TREZ21620F330800XXXX TREZORERIA CLUJ

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Rezultatele selectarii dosarelor vor fi afisate in data de 20.02.2023 ora 15:00 la sediul Spitalului şi pe site-ul spitalului https://scjucluj.ro

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se realizează în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se realizează în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează, în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor soluţionării contestaţiilor pentru ultima probă.

Perioada de probă este de 90 zile calendaristice.

 Informaţiile publicate pe site-ul ZCJ.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 120 de caractere, cu citarea sursei 

⇒ Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte-ne pe Facebookpe Instagram, pe Youtube și pe LinkedIn

loading...
Comenteaza